top of page

Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1 Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Post & Kornet te Amsterdam (hierna: ‘Post & Kornet’) en haar wederpartij (hierna: ‘Opdrachtgever’) alsmede op iedere (rechts)handeling ter voorbereiding op een overeenkomst.

2. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij toepasselijkheid schriftelijk door Post & Kornet wordt bevestigd.

3. Post & Kornet behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Een wijziging of aanvulling wordt van kracht op de door Post & Kornet schriftelijk medegedeelde datum, die ten minste dertig dagen ligt na de dagtekening van de schriftelijke mededeling.

4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven en zal in eventuele leemten worden voorzien aan de hand van maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

 

Artikel 2 Aanbod en Overeenkomst

1. Alle aanbiedingen van Post & Kornet, in welke vorm dan ook, worden vrijblijvend gedaan en kunnen derhalve worden herroepen.

2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een schriftelijk aanbod van Post & Kornet is aanvaard dan wel zodra Post & Kornet met instemming van de Opdrachtgever met de uitvoering van de werkzaamheden aanvangt.

3. Post & Kornet kan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geen resultaat van haar inspanningen garanderen.

 

Artikel 3 Prijs en Betaling

1. Alle prijzen die Post & Kornet bekend maakt zijn exclusief BTW, tenzij door Post & Kornet uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. In geval van een verhoging van een of meer der kostprijsfactoren, onder meer als gevolg van overheidsmaatregelen, is Post & Kornet gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig eenzijdig te wijzigen.

3. Alle facturen dienen door Opdrachtgever te worden voldaan uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum op de bankrekening van Post & Kornet, zonder enig beroep op verrekening of opschorting.

4. Indien Opdrachtgever niet binnen 14 dagen na factuurdatum aan zijn betalingsverplichting voldoet, is hij van rechtswege in verzuim.

5. De buitengerechtelijke kosten, verbonden aan de incasso van een niet of niet geheel betaalde factuur, zijn voor rekening van Opdrachtgever en bedragen ten minste 15% van het verschuldigde, met een minimum van € 250,- (excl. BTW) per factuur, welk bedrag verschuldigd is per de datum waarop het verzuim intreedt, ongeacht de omvang van verrichte incassowerkzaamheden.

 

Artikel 4 Aansprakelijkheid

1. Post & Kornet is nimmer aansprakelijk voor (in beginsel toerekenbare) tekortkomingen van bij de uitvoering van een overeenkomst door Post & Kornet ingeschakelde voor zover Post & Kornet van het ontstaan van die tekortkomingen geen verwijt kan worden gemaakt.

2. In gevallen waarin Post & Kornet ondanks het voorgaande niettemin aansprakelijk mocht zijn jegens Opdrachtgever, is haar verplichting tot vergoeding van schade beperkt tot de hoogte van de vergoeding waarop Post & Kornet aanspraak kan maken krachtens de door haar op gebruikelijke voorwaarden gesloten aansprakelijkheidsverzekering, in het zich voordoende geval.

3. Bij een aan Post & Kornet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of bij onrechtmatig handelen van Post & Kornet of van een persoon voor wie Post & Kornet aansprakelijk is, is Post & Kornet nimmer tot meer gehouden dat tot terugbetaling van dat deel van de overeengekomen vergoeding, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de directie van Post & Kornet.

 

Artikel 5 Duur overeenkomst

1. Een overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen.

2. Een overeenkomst eindigt van rechtswege door het verstrijken van de termijn waarvoor zij is aangegaan.

3. Tussentijdse opzegging is, behoudens gewichtige redenen, niet mogelijk tenzij schriftelijk ander is overeengekomen. De opzeggingstermijn zal in dat geval één maand bedragen.

4. Een overeenkomst die na het verstrijken van de termijn waarvoor zij is aangegaan door partijen stilzwijgend wordt voortgezet, bindt partijen voor onbepaalde tijd op dezelfde voorwaarden. De opzeggingstermijn zal in dat geval één maand bedragen.

 

Artikel 6 Geheimhoudingsplicht en Concurrentiebeding

1. Het is partijen verboden zowel gedurende de looptijd van een overeenkomst als na beëindiging daarvan op enigerlei wijze aan derden, in welke vorm dan ook, hetzij direct, hetzij indirect, mededeling te doen van of aangaande enige bijzonderheid, de onderneming van partijen of een met één der partijen gelieerde onderneming betreffende, waarvan partijen redelijkerwijze kunnen of moeten begrijpen dat deze niet bestemd is voor kennisneming door derden, ongeacht de wijze waarop die bijzonderheid partijen ter kennis is gekomen.

2. Het is Opdrachtgever verboden gedurende een periode van één jaar na het einde van een overeenkomst de bij de uitvoering daarvan door Post & Kornet betrokken derden betaalde dan wel onbetaalde werkzaamheden te laten verrichten, direct dan wel indirect, zelfstandig dan wel in loondienst, voor of ten behoeve van Opdrachtgever, een en ander behoudens de uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming van Post & Kornet.

3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen blijft het voormelde verbod onverminderd gelden indien een overeenkomst na het verstrijken van de bepaalde tijd waarvoor zij is aangegaan al dan niet stilzwijgend wordt voortgezet.

4. In geval van overtreding van enig deel van het hiervoor bepaalde verbeurt Opdrachtgever aan Kornet & Post een dadelijk en ineens zonder sommatie of ingebrekestelling opeisbare boete van € 10.000,- per overtreding van € 1.000,- voor elke dag dat zodanige overtreding voortduurt zonder dat Post & Kornet gehouden zal zijn schade te bewijzen en onverminderd het recht van Post & Kornet om schadevergoeding te vorderen, indien en voor zover de schade het bedrag van de boete overtreft.

 

Artikel 7 Toepasselijk recht in geschillen

1. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen tussen partijen zullen in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

bottom of page